Klima og miljø

På skolen snakket vi om de tre dimensjonene som går under bærekraftig utvikling og kom frem til at klima og miljø var ting som: Vær/ekstrem vær, plast, natur og vilt liv, CO2, forurensning, matproduksjon, produksjon av klær, bærekraftig byer og samfunn, produksjon av el-bil, el-sykkel, batterier, samarbeid mellom andre land, transport/frakt, MDG – Miljøpartiet De Grønne, klimatoppmøter og regnskogen. 

Norge har et særskilt internasjonalt ansvar for å ta vare på den europeiske villreinen. Opprinnelig fantes villrein i hele fjell-Norge, og i store sammenhengende bestander, men på grunn av menneskelige inngrep er villreinen i Norge i dag fordelt på 24 mer eller mindre atskilte områder. Disse delbestandene er utsatt for ulike typer press, og det er fare for ytterligere fragmentering av leveområdene. I Forollhogna finnes det mange dyrearter, men hvis det blir for mye aktiviteter i området som jakt og fiske. For mye turisme, kjøring av motoriserte kjøretøy setring og klimaendringer kan også før til at naturen og viltlivet i Forollhogna endres. 

Klimaendringer:

Klimaendringer er et begrep som vi har blitt vant med å forholde oss til. Vi hører om flomkatastrofer i Asia og orkaner i USA. Men hva med Norge? Merker vi noe til klimaendringene, og hva vil eventuelle klimaendringer føre til for villreinen? FNs klimapanel er enige om at vi står framfor store utfordringer knyttet til klimaendringer. Klimaekspertene mener endringene vil gi utslag i temperaturstigning og mer ekstremvær. Disse endringene kan også få betydning for villreinen i norske fjell! Snøens egenskaper, is og snømengde vil endres som følge av klimaendringer. Mildere vintre med mer nedbør i form av regn i høgfjellet, vil føre til at tettheten i snøen vil øke og faren for nedising av beiter vil også øke.

For villreinen betyr dette at vinterbeitet vil bli vesentlig forverret i enkelte områder. Varmere somre fører til økt nedsmelting av is- og snøbreer i fjellet. Dette er viktige områder for villreinen om sommeren hvor den kan avkjøle seg og komme seg vekk fra insektplager. Reduserte is- og snøbreer i fjellet fører dermed til økte forstyrrelser og stress for villreinen. Varmere somre vil også føre til bedre forhold for insekter og andre parasitter som lever på villreinen. De siste årene har vi sett en økning av sykdomstilfeller på hjortedyr og moskus. Dette er sykdommer som skyldes insekter eller bakterier som formerer seg hyppigere i varmere og fuktigere klima. Et eksempel på dette er utbruddet av lungebetennelse hos moskusstammen på Dovrefjell. Veterinærinstituttet konkluderer med at sykdomsutbruddet hos moskus er resultat av en spesiell varm og fuktig sommer, og at problemet også er relevant for villrein.

Klimaet er i endring fordi det slippes ut mer klimagasser i atmosfæren enn det som er vanlig. Et eksempel på en klimagass er karbondioksid, CO2. Gassen gjør at drivhuseffekten blir sterkere, mindre varme slipper ut gjennom atmosfæren og kloden blir derfor varmere enn den ville ha vært uten gassen, + at klimaet endrer seg.