Bærekraft

 

Bærekraftig utvikling er en type utvikling som tilfredsstiller behovene i dagens samfunn uten å ødelegge for fremtidige generasjoners muligheter til å utvikle seg og tilfredsstille behovene de har. I 2015 ble FNs bærekraftsmål vedtatt og er idag en felles arbeidsplan for hele verden. Målet med denne arbeidsplanen er å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftig utvikling har tre dimensjoner som kalles sosiale forhold, økonomi, klima og miljø. Det er sammenhengen mellom disse tre dimensjonene som bestemer om noe er bærekraftig(Bilde). Denne planen består av 17 forskjellige mål (bilde her). Ett godt eksempel på bærekraftig utvikling er som å f.eks. fiske mindre de neste årene, slik at den neste generasjonen også kan nyte fordelene med å fiske.

De tre dimensjonene:

Sosiale forhold:

Den sosiale delen av bærekraftig utvikling handler om å sikre at alle mennesker får et godt og rettferdig grunnlag for et anstendig liv. Menneskerettighetene er det viktigste utgangspunktet for dette. Utdanning, anstendig arbeid, likestilling, kulturelt mangfold og et godt helsetilbud er bare noen av områdene som berøres. Sosiale forhold sier dermed noe om hvordan mennesker har det i et samfunn, om de får oppfylt rettighetene sine, og om de har mulighet til å påvirke egne liv og samfunnet de lever i.

Økonomi:

Den økonomiske dimensjonen av bærekraftig utvikling handler om å sikre økonomisk trygghet for alle. En bærekraftig økonomi er rettferdig og varig, slik at alle har råd til å dekke sine behov nå og i fremtiden. I dag er det derimot et økende gap mellom fattige og rike, og fattigdom og ulikhet fører til uro og splittelse i befolkningen og truer en bærekraftig utvikling. Hvis alle på jorda skulle hatt samme forbruk som oss i Norge, måtte vi hatt 2,7 jordkloder, men hvis alle hadde hatt samme forbruk som i India, for eksempel, hadde vi bare trengt en halv jordklode. Derfor må vi utnytte ressursene smartere, og lage systemer for å fordele dem mer rettferdig.

Klima og miljø:

Når vi snakker om klima og miljø-dimensjonen av bærekraftig utvikling, handler det om å ta vare på naturen og klimaet. Vi mennesker er helt avhengige av naturen, og måten vi bruker naturens ressurser på i dag har store konsekvenser for både kloden og oss mennesker. Klimagassene – som CO2, som blant annet produseres når vi forbrenner olje, kull og gass, og metan, som blant annet dannes i magen på kyr, sau og geiter og slippes ut når de raper og promper, varmer opp havet og lufta, ødelegger hele økosystemet og bidrar til at flere arter utryddes for godt. Det gjør oss mer sårbare for naturkatastrofer, truer levebrødet vårt og kan skape flere konflikter i kampen om naturressursene. For å ta vare på naturen må vi satse mer på fornybare ressurser. Det vil si ressurser som naturen automatisk danner på nytt og som ikke blir brukt opp.

Bærekraftig utvikling, video fra FN-sambandet